GELİŞMİŞLER, GELİŞENLER

Ülkelerin zenginliğinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüklüğü ile ölçülemeyeceği, öyle olsa Hindistan’ın ve ülkemizin zengin İsviçre’nin Lüksemburg’un fakir ülkeler kategorisinde yer alacağını, oysa, gerçek zenginliğin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’dan o ülkenin bireylerine düşen payla ölçüleceğini ifade etmiştik.

Dilerseniz bu zenginlik sıralamasını örneklerle oluşturduğumuz bir tablo ile bir kez daha anımsayalım.

Kişi Başına GSYH, Cari Fiyatlarla ABD $

1. Lüksemburg 107.476
2.Norveç 99.558
7.İsveç 55.245
10.ABD 49.965
12.Japonya 46.720
18.Almanya 41.514
25.İspanya 29.195
31.Yunanistan 22.083
50.Macaristan 12.622
57.Türkiye 10.666
58.Malezya 10.380
65.Romanya 7.643
81 Çin 6.188
134. Hindistan 1.489

Görüleceği üzere refah sıralamasının en önlerinde küçük Avrupa ülkeleri yer alırken, önemli sanayi ülkeleri de onları izlemektedir. Teknolojik gelişmesini tamamlamamış, bizim gibi ülkeler orta sıralarda yer alırken Asya ve Afrika’nın kalkınmış ülkeleri ile bu kıtaların büyük nüfus yoğunluğuna sahip ülkeleri ise alt sıralarda kendilerine yer bulmaktadırlar.

Gelişmiş ekonomilerle gelişmekte olan ve geri kalmış ekonomilerin Gayri Safi Milli Hasıla’larının oluşumunda da karakteristik özellikler dikkat çekmektedir. Bu tespitimizi daha iyi anlatabilmek üzere muhtelif gelişme düzeyindeki ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’larının sektörel dağılımını gösteren bir tabloyu sizlerle paylaşmak isteriz.

2012 GSYH Sektörel Dağılımı (%)

Sanayi

 

Ülke

GSYH(Milyar ABD $)

Tarım

Toplam

İmalat

Hizmet

Almanya

3.399,59

0,87

27,92

20,73

71,21

Fransa

2.612,88

1,76

19,06

10,73

79,17

İspanya

1.349,35

2,72

26,06

12,75

72,22

ABD

15.684,80

1,25

20,15

12,90

78,60

Güney Kore

1.129,60

2,70

39,24

31,20

58,06

Bulgaristan

51.08

5,61

31,14

16,56

63,25

Romanya

167,40

7,43

40,97

29,92

51,58

Macaristan

125,51

3,53

31,03

23,23

65,44

Türkiye

789,26

9,14

27,88

18,59

62,98

Çin

8.358,36

10,05

46,64

29,52

43,32

Malezya

303,53

10,11

40,73

24,27

49,16

Mısır

257,29

13,95

36,72

15,21

49,34

Hindistan

1841,72

17,39

25,75

13,53

56,86

 

2 nolu tablo ve 1 nolu tablo ile birlikte değerlendirdiğimizde zengin, gelişmiş ülkelerde hizmet sektörünün payı istisnalar dışında genelde % 70 – %80 aralığındadır. Bu ülkelerde tarım sektörünün payı % 1 ile %3 arasında değişmektedir. Ülkeler geliştikçe Hizmet sektörünün payı büyümekte, Sanayi sektörünün içinde imalat sanayinin payı artmakta ve Tarım sektörünün payı küçülmektedir.
Nitekim, ülkemizde 1999 yılında Tarım’ın payı 11.54 iken 2012 yılında 9.14’e gerilerken, Hizmet sektörünün payı %55.64’den %62.98’e yükselmiştir.
Gelişmiş ekonomiler, gelişmişliklerini sürdürebilmek, gelişmemiş ekonomiler ise gelişmiş ekonomiler düzeyine yükselebilmek için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’larının bir bölümünü tasarruf etmek ve bunu yatırıma dönüştürmek durumundadırlar.

Ülkelerin tasarruf durumunu tablo halinde bilgilerinize sunuyoruz.

YURTİÇİ TASARRUFLAR / GSYH (%)

 

2002

2007

2012

ALMANYA

20.07

26.71

24.22

İNGİLTERE

22.33

27.15

27.83

İSPANYA

23.38

20.98

18.63

YUNANİSTAN

15.79

12.11

10.23

ABD

18.11

17.31

16.34

GÜNEYKORE

30.51

31.50

31.37

TAYVAN

28.03

31.69

30.00

BULGARİSTAN

17.31

8.89

22.50

MACARİSTAN

18.70

15.17

19.17

ROMANYA

18.67

17.57

23.12

TÜRKİYE

17.35

15.23

14.01

ÇİN

40.30

51.85

51.20

MALEZYA

32.74

38.77

31.84

MISIR

18.98

22.92

12.65

PAKİSTAN

19.01

14.28

22.85

Görüldüğü üzere bu 10 yıllık tabloya göre, gelişmiş Avrupa ülkelerinde milli tasarrufların GSYH oranı % 20’lerin üzerindedir ve istikrarlı bir seyir izlemektedir.

Avrupa Birliği’nin Bulgaristan, Romanya ve Macaristan gibi yeni üyeleri zaman zaman istikrarsızlıklar gösterseler de AB ortalamalarını yakalamış görünmektedirler.

Uzak Doğu’nun Güney Kore, Tayvan ve Çin gibi gelişmiş parlayan ekonomilerinde milli tasarruflar – GSYH oranı Avrupa ekonomilerinin de üzerindedir.

Ülkemizde 2002 yılında % 17.35 olan milli tasarruflar-GSYH oranı 2007’de % 14.78’e, 2012’de ise % 12.85’e gerilemiştir. Diğer bir ifade ile toplumuzun tasarruf eğilimi gerilemiş ve sabit sermaye yatırımları için daha az kaynak yaratır duruma düşmüştür.

Milli tasarruflar bir ülkenin kalkınması, istihdam yaratması için gerekli olan sabit sermaye yatırımların en önemli dayanağıdır. Bu gereği milli tasarruflarla karşılayamadığımız zaman bedeli karşılığında başka ülkelerin tasarruflarını kullanarak o ülkelere kaynak aktarmak durumunda kalıyorsunuz.

Almanya, İngiltere, İspanya, ABD gibi gelişmiş ülkelerin tasarruflarının yapacakları sabit sermaye yatırımlarını rahatlıkla karşıladığını ve hatta tasarruf bakiyesi kaldığını görmekteyiz.

2012 YILI GSYH SABİT SERMAYE YATIRIMLARI / GSYH (%)

ÜLKELER 2002 2007 2012
Almanya 18.42 18.49 17.46
İngiltere 17.14 17.82 14.48
İspanya 26.29 30.69 19.19
Yunanistan 22.48 26.60 13.14
ABD 21.40 22.11 18.64
Güney Kore 28.60 28.54 26.71
Bulgaristan 18.20 28.68 21.40
Macaristan 23.36 21.79 17.18
Romanya 21.29 38.20 26.71
Türkiye 16.72 21.42 20.27
Çin 36.26 39.11 45.63
Malezya 23.48 22.40 25.68
Mısır 17.81 20.85 16.73
Pakistan 15.28 20.45 10.92

Ancak Türkiye ve benzeri ülkelerde milli tasarrufların yapılması gereken sabit sermaye yatırımlarını karşılayamadığı, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde ise tasarrufların o ülkelerin sabit sermaye yatırımlarının çok çok üstünde gerçekleştiği bir vakıadır.

Sonuç olarak, gelişmiş ekonomilerle, gelişmekte olan ekonomiler arasında Gayri Safi Milli Hasıla’nın kompozisyonundan, milli tasarrufların sabit sermaye yatırımlarının finansmanına yeterlilik oranına göre çok açık bir şekilde tespit edilebilen farklılıklar vardır.

Bir gün, borç alan değil, borç veren, yatırımlarını milli kaynakları ile finanse edebilen ekonomilerin arasında yer alabilmek en güçlü dileğimizdir.